E-post / Spamfilter

Spamfilter

Spam och skräppost med virus, farliga länkar och skadlig kod hör till vardagen nuförtiden. En väldigt bra lösning på problemet är ett väl fungerande spam- och virusfilter. Vi tillhandahåller Email Gateway från Sophos som är ett av världens bästa filter. Sophos är specialiserade på IT-säkerhet och har funnits på marknaden sedan 80-talet.

“Sophos evolves to meet every new challenge, protecting more than 400,000 organizations of all sizes in more than 150 countries from today’s most advanced cyber threats. Powered by SophosLabs, our cloud-native and AI-enhanced solutions are able to adapt and evolve to secure endpoints and networks against never-before-seen cybercriminal tactics and techniques.”

Filtret fungerar till egen e-postserver, alla e-postleverantörer och är även ett mycket bra komplement till Microsoft 365 och G Suite. Man styr om så att all e-post passerar filtret innan den går vidare till användarnas brevlådor. E-post som till 100% kan klassas som spam kastar filtret omgående, den hamnar alltså inte i den egna brevlådan alls. E-post som skulle kunna vara legitim men har en hög sannolikhet av att vara spam läggs i en separat spamkorg som man kan logga in i och managera. Man får också meddelande varje dag om något har hamnat där. Helt legitim e-post hamnar i den vanliga inkorgen.

Filtret lägger också in banners i mejlen för att varna vid vissa situationer, t.ex. om någon försöker luras med att vara exempelvis VD eller ekonomichef som ber om utbetalningar eller liknande.

Alla länkar i mejl skrivs om så att användaren måste passera filtret för att nå målet och man får också en varning. Detta säkerställer att användaren inte hamnar på en farlig sida med t.ex. skadlig kod, ransomware eller liknande.

Pris: 33 kr/mån per användare

Vill man testa filtret går det bra att göra det under 30 dagar kostnadsfritt. Kontakta oss för vidare information och teknisk genomgång.

Utgående e-postserver

Om du är ansluten i nätverket på Medicon Village, Ideon Science Park eller Active Biotech kan du använda vår server för utgående e-post (SMTP). Det kan t.ex. vara en skrivare som ska kunna skicka skannade dokument via e-post, när du behöver ange en SMTP-server i ditt e-postprogram eller om du har annan utrustning som behöver kunna skicka e-post. Tjänsten är helt gratis!

Använd följande uppgifter.

Serveradress: mail.scienceit.se
Port: 25
SSL/TLS: ingen
Användare: ingen

Personuppgiftspolicy


§ 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy (“Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Science IT Lund AB(s) webbplats (www.scienceit.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.


§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.


§ 3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.


§ 4. Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas genom att uppgiftslämnare godkänner att Science IT behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

b) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Samtycket kan återkallas genom att skicka ett mail till gdpr@scienceit.se.

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post, gdpr@scienceit.se.


§ 5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

Namn
Telefonnummer
E-postadress
IP-adress

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav. Personuppgifterna behandlas i samband med leverans av tjänst.

c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.


§ 6. Säkerhet
 och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.


§ 7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Carl-Philip Nilsson via e-post, gdpr@scienceit.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.

c) Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.

d) Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

e) Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
– Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

Genom uppvisande av legitimation.

i) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Datasinspektionen.

j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den 10 maj 2020.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.


§ 9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll ska vårt dataskyddsombud kontaktas via e-post, gdpr@scienceit.se.

Svarstid för e-post: 1-3 arbetsdagar.

Cookiepolicy

Webbplatsen, www.scienceit.se, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplats användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder tidsbegränsade cookies.

Användningen av cookies sker till följande syften:

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare.


§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

När en cookie är att klassas som en personuppgift måste ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare innan den kan användas. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via en informationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka i “Jag förstår”.


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i 30 dagar.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Samtycket kan återkallas direkt här nedanför på knappen “Återkalla samtycke”.


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs antingen över telefon, 046-440 08 00, eller via e-post, support@scienceit.se.